Súgó

Gyakran ismételt kérdések

Projektkiírási mintaszerződés

Projektkiírási szerződés - Projektkiíró és Üzemeltető között (1. számú melléklet)

amely létrejött egyrészről Kezdheted Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Bem rakpart 25/B. 1. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-952124, adószám: 23083192-2-41; bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700718-66141077-51100005; képviseli: Aracsi Krisztián ügyvezető) mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)

másrészről az ÁSZF szerinti Projektkiíró

Üzemeltető és Projektkiíró a továbbiakban együttesen: Felek – a között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

vissza a tetejére

1. A szerződés tárgya

1.1. A Kezdheted.hu weboldalon az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és a jelen megállapodásban foglalt feltételek teljesítése esetében lehetséges a KK Projekt megvalósításához szükséges támogatás gyűjtése.

vissza a tetejére

2. Projektkiíró kötelezettségei a Projekt meghatározása során

2.1. A Projektkiíró köteles egy hiteles, az Üzemeltető által is elfogadott projekttervet összeállítani, amely kötelezően – kivéve a videót – a Projekt adatait tarlamazza.

2.2. A Porjektkiíró köteles a Projekttel kapcsolatos ütemtervet és költségvetést készíteni, és azt Üzemeltető rendelkezésére bocsátani, lehetőség szerint az Üzemeltető által biztosított formátumban.

2.3. Az ütemterv rögzíti időrendi sorrendben a Projekt megvalósításához szükséges részfeladatokat, és az azok megvalósításához szükséges időtartamot. A költségvetésben minden egyes részfeladat megvalósításához szükséges költségeket számba kell venni.

2.4. Üzemeltető mérlegelési körében jogosult eldönteni, hogy a Projektkiíró részére milyen mértékű segítséget, támogatást ad. Az Üzemeltető jogosult, de nem köteles gazdasági, szervezési és jogi segítséget adni a Projektkiíró részére. A Projektkiíró az Üzemeltető tanácsadásával, segítségével kapcsolatosan semmilyen költséget, díjat nem köteles fizetni, illetve az abban foglaltakkal kapcsolatosan az Üzemeltetővel szemben semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet.

vissza a tetejére

3. Felek kötelezettségei a Projekt átadását követően a KK Projekt minősítésig

3.1. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt átadását követő 3 (három) munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Projektkiíróval, és a Projekttel kapcsolatos döntéséről tájékoztatja. Amennyiben a Projektkiíró által átadott Projekt hiánypótlásra szorul, a Projektkiíró köteles az Üzemeltető által megjelölt hiányosságokat pótolni, és a hiányosságok pótlásáig az Üzemeltető nem köteles a KK Projekt minősítést kiadni.

3.2. Amennyiben az átadott Projekt megfelel az Üzemeltető által támasztott feltételeknek, az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja a Projektkiírót arról, hogy KK Projekt minősítést kapott a Projektje.

3.3. Projektkiíró tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető bármilyen Projekt KK Projektté minősítését indoklás nélkül megtagadhatja, a megtagadás miatt a Projektkiíró semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet az Üzemeltetővel szemben.

vissza a tetejére

4. Felek kötelezettségei a Gyűjtési időszak alatt

4.1. Projektkiíró a Gyűjtési időszak alatt a KK Projekt adatait nem módosíthatja, kivéve az Üzemeltető jóváhagyásával a Gyűjtési időszak időtartamát.

4.2. Felek jelen megállapodás keretében vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy saját kommunikációs eszközei (saját weboldal, webkettes felületei, saját üzlet, esemény, stb.) segítségével minél szélesebb körben ismertesse a KK Projektet.

4.3. Projektkiíró kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzemeltető tevékenységi köréhez hasonló módon a KK Projekt megvalósításához támogatásokat nem gyűjt.

4.4. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges információkat - esetleges felhívás nélkül is - egymás rendelkezésére bocsátják, a másik fél kérésére valamennyi szükséges tájékoztatást haladéktalanul megadják és együttműködnek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében.

4.5. Projektkiírót a – transzparencia teljeskörű biztosítása érdekében – jogosult a Kurátorával való együttműködésről a Kezdheted.hu weblapon a nyilvánosságot is tájékoztatni, a Projektkiíró jogosult a Kurátor tevékenységével kapcsolatosan észrevételeket és panaszt tenni.

vissza a tetejére

5. Felek kötelezettségei a Gyűjtési időszak leteltét követően

5.1. Amennyiben a Gyűjtési időszak eredményes volt, és az igényelt támogatási összeg a rendelkezésre áll, Támogatásgyűjtő értesíti erről a tényről az Üzemeltetőt és a Projektkiírót. A Támogatásgyűjtő, az Üzemeltető és a Projektkiíró köteles a Gyűjtési időszak leteltét követő 15 (tizenöt) napon belül az ÁSZF 2. számú melléklete szerinti, közjegyző vagy az Üzemeltető által biztosított ügyvéd által ellenjegyzett KK Projekt kifizetési szerződést kötni.

5.2. A KK Projekt kifizetési szerződés 5.1. pont szerinti határidőben történő megkötése esetén a Támogatásgyűjtő a szerződésben foglaltaknak megfelelően intézkedik a Támogatás összegének átutalásáról, illetve az Üzemeltetési költség teljesítéséről.

5.3. A KK Projekt kifizetési szerződés megkötésére az 5.1. pont szerinti határidőben bármilyen okból nem kerül sor, vagy a Gyűjtési időszak eredménytelenül telik el, a Támogatásgyűjtő köteles a határidők leteltét követő 15 (tizenöt) napon belül a Támogatás összegeket a Támogatók részére, az Üzemeltető költségére visszautalni.

5.4. Az Üzemeltető kizárólag a megvalósult KK Projektekhez nyújtott Támogatásokból jogosult a kifizetendő Támogatás bruttó 15 %-ának megfelelő mértékű Üzemeltetési költségre. Projektkiíró tudomásul veszi, hogy a Támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy az Üzemeltetési költséget a Támogatásgyűjtő közvetlenül az Üzemeltető részére utalja át az Üzemeltetési költséget.

vissza a tetejére

6. Nyilatkozatok érvényessége. A szerződés megszűnése

6.1. Felek jelen szerződést, továbbá a szerződés jelen pontját (6.1.) csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, a szóbeli vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják.

6.2. Jelen megállapodással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére kizárólag írásban kerülhet sor, azzal, hogy az e-mailben megküldött és a másik Fél által megválaszolt, vagy a Kezdheted.hu weboldalon közzétett nyilatkozatot a Felek kézbesítettnek tekintenek. A szerződés teljesítése során folytatandó egyeztetésekre, a szükséges módosításokra és utasításokra jogosultak:

Üzemeltető részéről:

Tel.: Postázási cím:
Fax:
E-mail:

Projektkiíró részéről:

Tel.: Postázási cím:
Fax:
E-mail:

6.4. Jelen megállapodás a Felek között az aláírás napjától határozatlan időre jött létre, azzal, hogy azt bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. Projektkiíró nem az Üzemeltetőnek felróható okból történő felmondása esetében az Üzemeltető jogosult a felmondásig a Támogatási összegek visszafizetési költségének az érvényesítésére Projektkiíróval szemben. Üzemeltető minden esetben igényelheti a személyiségi és szerzői jogai sérelméből eredő kárait.

6.5. Jelen szerződésben vagy az ÁSZF-ben rögzített rendelkezések megsértése esetében az Üzemeltető jogosult a KK Projekt minősítést visszavonni, és a Projektkiírót eltiltani a Kezdheted.hu weboldal használatától.

6.6. A 6.4. pont foglalt eseteken túlmenően a Felek kizárnak bármilyen jogcímen történő igény vagy kár megtérítését egymással szemben a szerződés felmondásával kapcsolatosan.

6.7. Jelen szerződés megszűnéséről az Üzemeltető a Kezdeheted.hu weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat, és intézkedik a Támogatásgyűjtőnél a Támogatások visszafizetéséről.

vissza a tetejére

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen megállapodásra az ÁSZF és a magyar jog szabályai az irányadók. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. – különösen a Megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezések – és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

7.2. Jelen megállapodás Projektkiíró általi elfogadásáról az Üzemeltető e-mail üzenetet küld a Projektkiíró részére, továbbá 5 (öt) munkanapon belül aktiválja a KK Projekt felületét.

Üzemeltető a Kezdheted.hu weboldalra történő feltöltéssel tett jelen megállapodásban foglalt szerződési ajánlatát. Projektkiíró az ÁSZF rendelkezéseit és jelen megállapodást elolvasta, megértette, értelmezte, és jóváhagyólag személyesen, illetve arra meghatalmazott képviselője által elfogadta.

................, 2012. ................ .... .

Projektkiíró

vissza a tetejére