Súgó

Gyakran ismételt kérdések

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A Kezdheted Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Kezdheted.hu weboldal igénybevételéhez

vissza a tetejére

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya. Fogalmak

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Kezdheted Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Kezdheted.hu weboldalon tevékenységet végzők nyilatkozataira és a weboldallal kapcsolatosan kötött szerződésekre terjed ki.

1.2. A Kezdheted.hu weboldal célkitűzése, hogy megteremtse kiemelten kulturális projektek, programok és civil kezdeményezések számára az egyedi támogatások gyűjtésének feltételeit. A Kezdheted.hu weboldal továbbá főként magánszemélyek gazdasági célú ötleteinek megvalósulásához nélkülözhetetlen kezdeti anyagi erőforrások megteremtését is elősegítheti. A Kezdheted Korlátolt Felelősségű Társaság a támogatások gyűjtése kapcsán a támogatási kérelmek elbírálásával, az ehhez kapcsolódó szerződéskötéssel, az összegyűjtött támogatás továbbításának lehetővé tételével, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységet végez. A Kezdheted.hu weboldal kizárólag olyan Projektekben kíván közreműködni, amelyeket a közvélemény folyamatosan nyomon tud követni, és amelyek vonatkozásában a kiírók szigorú követelmények teljesítését vállalják.

1.3. Jelen ÁSZF tekintetében az alábbi fogalom-meghatározások alkalmazandók:

1.3.1. Üzemeltető: Kezdheted Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Bem rakpart 25/B. 1. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-952124, adószám: 23083192-2-41; bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700718-66141077-51100005; képviseli: Aracsi Krisztián ügyvezető);

1.3.2. Civil szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott társadalmi szervezet (kivéve a politikai pártot), továbbá az alapítvány, a közalapítvány, a köztestület, és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. §-a szerinti nonproft gazdasági társaság;

1.3.3. Támogatásgyűjtő: olyan az Üzemeltető által kijelölt Civil szervezet, amely az Üzemeltető közreműködésével összegyűjtött támogatásokat megőrzi, és továbbítja a Projektkiíró részére, vagy intézkedik a Támogató részére történő visszafizetésről;

1.3.4. Látogató: egyszeri és rövid regisztrációt követően kizárólag a Kezdheted.hu tartalmának megismerésére jogosult, aktív igénybevételre nem jogosult;

1.3.5. Támogatás: a Projektkiíró részére a Támogató által visszterhes szolgáltatás nélküli, pénzeszközben nyújtandó támogatás;

1.3.6. Támogató: az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki (amely) a Kezdheted.hu weboldal közreműködése mellett kíván Támogatást adni egy KK Projekt részére, jelen ÁSZF és a 3. számú Melléklet feltételeinek elfogadása és alkalmazása mellett;

1.3.7. Kapcsolt Támogató: azon Támogató, aki külön nyilatkozatban kifejezetten kéri, hogy az Üzemeltető értesítse a Projektkiírót a Támogató adatairól a Felek közötti későbbi kapcsolatfelvétel lehetősége érdekében;

1.3.8. Projektkiíró: az a magánszemély (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki (amely) a Kezdheted.hu weboldalon kíván anyagi támogatást gyűjteni Projektje megvalósításához;

1.3.9. Projekt kitalálója, jogosultja: az a magánszemély (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki (amely) a Kezdheted.hu weboldalon kíván anyagi támogatást gyűjteni Projektje megvalósításához;

1.3.10. Kurátor: az Üzemeltető által felkért olyan kulturális szervezet vagy magánszemély, aki (amely) megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy szellemi és gyakorlati támogatásban (művészeti, szakmai és üzleti tanácsadás, stb.) részesítse projektkiírót.

1.3.11. Felhasználó: Projektkiíró, Támogató, Kapcsolt Támogató, Kurátor;

1.3.12. Felek: a konkrét szerződés tekintetében a Felhasználó és az Üzemeltető;

1.3.13. Regisztráció: a Felhasználó kizárólag a Kezdheted.hu weboldalon az ÁSZF-nek megfelelő adatokat tartalmazó regisztrációt követően jogosult tevékenységet végezni; a Regisztráció aktiválásáról az Üzemeltető a megadott e-mail címen értesíti a Felhasználót;

1.3.14. Projekt: olyan civil kezdeményezések, programok, amelyeket az Üzemeltető segítségével a Kezdheted.hu oldalon kívánnak népszerűsíteni, illetve azokra támogatásokat gyűjteni;

1.3.15. KK Projekt (Kezdheted Kész Projekt): azon Projektek, amelyek vonatkozásában a Megbízó a támogatások gyűjtését lehetővé tette, a Kezdheted.hu weboldalon meghatározott feltételeknek megfelel;

1.3.16. Patronálás: a Kurátornak lehetőség van, úgynevezett patronálásra, mellyel tetszését nyilvánítja ki az adott Projekt vagy KK Projekt kapcsán (de közreműködői szerepet nem vállal benne);

1.3.17. Gyűjtési időszak: KK Projektenként a Projektkiíró és az Üzemeltető által egyedileg meghatározott azon időszak, amely alatt a Projektkiírónak lehetősége van a Kezdheted.hu weboldalt a KK Projekt megvalósulásához szükséges összeg gyűjtéséhez felhasználni;

1.3.18. Ellenőrzési időszak: KK Projektenként az Üzemeltető által egyedileg meghatározott azon időszak, amely alatt a Projektkiíró által meghatározott vagy elfogadott összeg támogatásként történő összegyűjtését és kifizetését követően, a Projektkiíró köteles a KK Projekt megvalósulásáról a Kezdheted.hu weboldalon beszámolni;

1.3.19. Ötletbörze: olyan felület a Kezdheted.hu weboldalon, ahol a kidolgozásra váró ötletek ismerhetők meg;

1.3.20. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

vissza a tetejére

2. Alapvető feltételek

2.1. A Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseit a Kezdheted.hu weboldalon való regisztrációjának időtartam alatt, illetve az adatvédelmi és szerzői jogi rendelkezéseket a vonatkozó jogszabályokban rögzített időtartamig köteles maradéktalanul teljesíteni. A Látogatókra vonatkozó rendelkezések az ÁSZF külön elfogadása nélkül is hatályosak a Kezdheted.hu weboldalon böngészők számára.

2.2. A Civil szervezet jogosult más által kitalált ötlet, elképzelés megvalósítását is felkarolni, ezekben az esetekben az Üzemeltető a Projekt tényleges kitalálójának a nevét, elérhetőségeit is nyilvántartja, aki a Projektről jogosult rendelkezni. Az Üzemeltető kizárólag olyan Projekt támogatásához kapcsolódó gyűjtésben való közreműködést vállal, amelyben Támogatásgyűjtő is részt vesz.

2.3. A Felhasználó a Kezdheted.hu weboldal tartalmának továbbítására kizárólag az Üzemeltető által felkínált módokon jogosult. A Kezdheted.hu weboldal tartalmának minden egyéb módon történő továbbítása, másolása, felhasználása tilos, ideértve különösen a szerződésminták felhasználását.

2.4. Felhasználó szavatolja és teljes kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a Kezdheted.hu weboldal használata során bármilyen módon tudomásra jutott, birtokba került műszaki, technológiai megoldásokat, egyéb üzleti információkat – kivéve a közismert információkat – az Üzemeltető és a másik fél előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek/személyeknek semmilyen módon nem adja át, illetve egyéb módon nyilvánosságra nem hozza, azokat a Kezdheted.hu weboldal használatán kívüli tevékenységében semmilyen formában sem saját, sem más céljaira nem használja, és nem is engedi felhasználni.

2.5. Az érintett fél teljes körű és azonnali kártérítésre köteles, ha ő vagy alkalmazottja, megbízottja vagy a tőle információt szerző személyek ezen titoktartási kötelezettséget akár egészben, akár részben, akár szándékosan, akár gondatlanul megsérti.

2.6. A titoktartás kizárólag a Projektekre érvényes, a Felek közötti szerződés – az Üzemeltető és a Kezdheted.hu weboldal tevékenységének teljes transzparenciára törekvő magatartása miatt – nyilvánosságra hozható, az bármilyen formában bemutatható, azonban a szerződésben foglalt rendelkezések, szerződésminták, valamint az ÁSZF Kezdheted.hu weboldal használatán kívüli felhasználásához az Üzemeltető nem járul hozzá.

2.7. Az érintett fél teljes körű és azonnali kártérítésre köteles, ha a fenti felhasználási és titoktartási kötelezettségét akár egészben, akár részben, akár szándékosan, akár gondatlanul megsérti.

2.8. A Támogatások kifizetése közvetlenül a Projektkiíró részére történik. Az Üzemeltető kizárólag a megvalósult KK Projektekhez nyújtott Támogatásokból jogosult üzemeltetési költségként a Támogatás bruttó 15%-ára, a támogatások gyűjtéséért nem jár külön ellenszolgáltatás. Az üzemeltetési költség érvényesítésére a KK Projekt kifizetési szerződésben meghatározott feltételek szerint kerül sor. Az üzemeltetési költség egyebekben magában foglalja az arculattervezés, a weblap üzemeltetés és a fizetési felület létesítésének költségeit.

2.9. A Támogatások gyűjtésével kapcsolatos pénzügyi feltételek biztosítása során és az e körben bekövetkezett esetleges hibák felmerülése esetében a Támogatásgyűjtő és a számláját vezető pénzintézet köteles eljárni.

2.10. A Támogatásgyűjtő a beérkezett Támogatásokat köteles a pénzintézet által zárolt számlán elhelyezni, amelyet kizárólag a Támogatások kifizetése vagy visszafizetése erejéig használhat. A Támogatásgyűjtő nem köteles kamatozó zárolt számlán elhelyezni a Támogatásokat, amennyiben keletkezik kamat, az a Támogatásgyűjtőt illeti meg.

2.11. Amennyiben az eredményes Gyűjtési időszakot követően a KK Projekt kifizetési szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerül sor, vagy a Gyűjtési időszak eredménytelenül telik el, a Támogatásgyűjtő köteles a határidők leteltét követő 15 (tizenöt) napon belül a Támogatási összegeket a Támogatók részére, az Üzemeltető költségére visszautalni. A Támogatóktól tehát semmilyen költség nem vonható le, a teljes Támogatást vissza kell kapniuk.

2.12. A KK Projekt kifizetési szerződésben a Projektkiíró köteles vállalni, hogy minden kifizetését számlával vagy szerződéssel igazol, továbbá, hogy az Ellenőrzési időszak alatt a Felhasználókat tájékoztatja a Projekt megvalósulásáról vagy meghiúsulásáról.

vissza a tetejére

3. Szerződések megkötése

3.1. A Kezdheted.hu weboldal szolgáltatásainak alkalmazása során a Felhasználó és az Üzemeltető, illetve a Felhasználó és a Támogatásgyűjtő között jöhet létre szerződés. A Felek között – a Felhasználó kizárólagos döntésétől függően – az alábbi szerződések jöhetnek létre (szerződő felek megnevezése, ÁSZF Melléklet sorszáma):

3.1.1. Projektkiírási szerződés (Projektkiíró és Üzemeltető, 1. számú Melléklet)

3.1.2. KK Projekt kifizetési szerződés (Projektkiíró és Üzemeltető és Támogatásgyűjtő, 2. számú Melléklet)

3.1.3. Támogatási feltételek (Támogató és Üzemeltető, 3. számú Melléklet)

3.1.4. Együttműködési keretmegállapodás kurátori tevékenység ellátására (Kurátor és Üzemeltető, 4. számú Melléklet)

3.2. Az egyes szerződések megkötésére – kivéve a 3.3. pontot – kizárólag jelen ÁSZF elfogadását követően kerülhet sor. Üzemeltető a Kezdheted.hu weboldalra történő feltöltéssel tesz szerződési ajánlatát. A szerződés megkötésének módja, a Kezdheted.hu weboldalon a megfelelő szerződés kiválasztása, a kötelező adatok megadása és elektronikus úton történő elfogadása útján jön létre. A kiválasztott megállapodás Felhasználó általi elfogadásáról az Üzemeltető e-mail üzenetet küld a Projektkiíró részére.

3.3. A KK Projekt kifizetési szerződés létrejöttéhez teljes bizonyítóerejű, közjegyző vagy az Üzemeltető által biztosított ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalás szükséges. Az ellenjegyzés és az azonosításhoz szükséges dokumentumok költségét (pl. hiteles cégkivonat díja, magánszemélyek esetében elektronikus úton történő adatigénylés költsége, stb.) a Projektkiíró viseli. Az Üzemeltető által biztosított ügyvéd a szerződés ellenjegyzését Projektkiírónként, az ellenjegyző ügyvéd irodájában történő megjelenés esetében 5.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében vállalja.

3.4. Az Üzemeltető egyedi esetekben az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a szerződés tartalma között eltérés van, a Felek közötti egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

vissza a tetejére

4. Adatfeldolgozási és –felhasználási rendelkezések

4.1. Az Üzemeltető jelen ÁSZF keretei között, kizárólag az ebben feltüntetett célra rögzíti és használja fel a Felhasználó adatai. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a 4. pont szerinti adatait felhasználja és kezelje.

4.2. A Támogató a Kezdheted.hu oldalon bármikor kezdeményezheti a Regisztráció törlését, a Regisztráció törlésének kezdeményezése esetében az Üzemeltető köteles a lehető legrövidebb időn belül a Támogató valamennyi adatát törölni.

4.3. A Projektkiíró a Kezdheted.hu weboldalon bármikor kezdeményezheti a Regisztráció törlését, azonban az Üzemeltető csak abban az esetben köteles a Projektkiíró valamennyi adatát törölni, amennyiben a Projektkiírási szerződés, illetve a KK Projekt kifizetési szerződés teljesítésre került, és az Ellenőrzési időszak lejárt. Az Üzemeltető jogosult tevékenysége során a KK Projekt 4.4.1., 4.5.1-6. pont szerinti adatait kommunikációjában és a Kezdheted.hu weboldal népszerűsítése érdekében korlátlan időtartamig felhasználni.

4.4. A Regisztráció során a Látogató által kötelezően megadandó adatok:

4.4.1. Név

4.4.2. E-mail cím

4.4.3. Felhasználói név

4.4.4. Jelszó

4.5. A Regisztráció során a Látogató által nem kötelezően megadandó adatok:

4.5.1. Adóazonosító jel (nem természetes személy esetében adószám)

4.5.2. Levelezési név

4.5.3. Levelezési cím (ország, irányítószám, település, közterület jellege (utca, út, stb.), házszám)

4.5.4. Nem természetes személy esetében az képviselő neve

4.5.5. Nem természetes személy esetében az képviselő neve címe (ország, irányítószám, település, közterület jellege (utca, út, stb.), házszám)

4.5.6. Foglalkozás (tevékenység jellege)

4.5.7. Telefonszám

4.5.8. Honlap

4.6. A Regisztráció során a Támogató által kötelezően megadandó adatok:

4.6.1. A 4.4. pont szerinti adatok

4.6.2. Támogatni kívánt szervezet neve (KK Projekt elnevezése)

4.6.3. A Támogatás folyósítása érdekében a pénzintézet által megkövetelt adatok.

4.7. A Regisztráció (vagy a Regisztráció módosítása) során a Kapcsolt Támogató által kötelezően megadandó adatok:

4.7.1. A 4.6. pont szerinti adatok

4.7.2. Adóazonosító jel (nem természetes személy esetében adószám)

4.7.3. Levelezési név

4.7.4. Levelezési cím (ország, irányítószám, település, közterület jellege (utca, út, stb.), házszám)

4.7.5. Nem természetes személy esetében az képviselő neve

4.7.6. Nem természetes személy esetében az képviselő címe (ország, irányítószám, település, közterület jellege (utca, út, stb.), házszám)

4.8. A Regisztráció során a Támogató és a Kapcsolt Támogató által nem kötelezően megadható adatok:

4.8.1. A 4.5.6-8. pontok szerinti adatok

4.9. A Regisztráció során a Projektkiíró által kötelezően megadandó adatok:

4.9.1. A 4.4. pont szerinti adatok

4.9.2. A 4.5. pont szerinti adatok

4.9.3. Projekt elnevezése

4.9.4. Projekt védjegyének száma

4.9.5. Projekt kitalálójának, jogosultjának neve

4.9.6. Projekt kitalálójának, jogosultjának e-mail címe

4.9.7. Projekt kitalálójának, jogosultjának címe (ország, irányítószám, település, közterület jellege (utca, út, stb.), házszám)

4.9.8. Projekt kitalálójának, jogosultjának telefonszáma

4.9.9. Megvalósításhoz szükséges összeg

4.9.10. Támogatás gyűjtésének határideje

4.9.11. Ellenőrzési időszak

4.10. A Projektkiíró által kötelezően megadandó adatok a KK Projekt kifizetési szerződés aláírásának feltételeként:

4.10.1. 4.10.1. A 4.9.1-8. pont szerinti adatok, amennyiben abban változás következett be a Regisztrációt követően

4.10.2. Bankszámlát vezető pénzintézet neve

4.10.3. Bankszámlaszám

4.10.4. IBAN szám

4.10.5. SWIFT/BIC kód

4.11. A Projektkiíró tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben Támogatásban részesül az általa lebonyolítandó KK Projekt, és az Ellenőrzési időszak alatt a KK Projekt nem valósul meg, az Üzemeltető jogosult közvetlenül a Kapcsolt Támogatókkal, és a Kezdeheted.hu weboldalon közölni a 4.4.1., 4.4.2., 4.5.2-6., 4.9.4-7. pont szerinti adatokat.

4.12. A Felhasználó jogosult bármikor tájékoztatást kérni az Üzemeltetőtől az általa kezelt felhasználói adatokról. A Felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Ptk. alapján bírósághoz, illetve az Alapvető Jogok Biztosához (http://www.obh.hu) fordulhat jogai érvényesítése érdekében.

vissza a tetejére

5. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

5.1. A Felhasználó köteles a Kezdheted.hu weboldal használata során a vonatkozó jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően eljárni. A Felhasználó által a Kezdheted.hu weboldalon elhelyezett nyilatkozata közvetve és közvetlenül sem tartalmazhat trágár, gyalázó vagy egyéb olyan kifejezéseket, amelyek más jogát vagy meggyőződését sérti, a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, illetve mások zaklatására, rágalmazására vagy becsületének megsértésére alkalmas.

5.2. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Kezdheted.hu weboldal használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót csak a Felhasználó által feljogosított személyek használják. A Felhasználó által megadott felhasználói nevet és jelszót használó személyeket az Üzemeltető a Felhasználóként azonosítja be, ezen személyekért a felelősséget a Felhasználó viseli.

5.3. Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában, kizárólag a valóságnak megfelelő adatokat rögzíthet a Regisztráció során (kivéve a kitalált felhasználói nevet), továbbá kizárólag olyan céget, szervezetet regisztrálhat, amely tekintetében cégjegyzési, képviseleti joggal vagy a regisztrációra vonatkozó meghatalmazással rendelkezik. Felhasználó köteles a Regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változásokat 8 (nyolc) napon belül az Üzemeltetőnek bejelenteni. Az adatváltozások bejelentésének elmulasztása miatt bekövetkezett esetleges károkért és többletköltségekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

5.4. A Felhasználó jogosult a Kezdheted.hu weboldal használata során fellépő informatikai jellegű problémákkal kapcsolatos kérdésekkel megkeresni az Üzemeltető (Helpdesk szolgáltatás). A Helpdesk szolgáltatás kizárólag e-mailen keresztül érhető el, és az Üzemeltető köteles legkésőbb a következő munkanap 16 óráig válaszolni a kérdésre.

5.5. Az Üzemeltető a Látogatóval és a Támogatóval szemben semmilyen jogcímen és semmilyen költséget nem érvényesíthet a Kezdheted.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele miatt.

5.6. Üzemeltető a Regisztráció során, illetve a Kezdheted.hu weboldal használata során jogosult ellenőrizni a Felhasználó adatainak, illetve képviseleti jogosultságának valóságtartalmát, azonban az ellenőrzés elmaradása nem eredményezi a Felhasználó polgári jogi és büntetőjogi felelőssége alól való felmentését. Az Üzemeltető kizár minden az adatokkal, nyilatkozatokkal vagy a képviseleti joggal kapcsolatos felelősséget, azok megfelelősségéért, valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel.

5.7. Üzemeltető jogosult bármely olyan nyilatkozatot, tartalmat a Kezdheted.hu weboldalról törölni, amely a hatályos jogszabályokba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe ütközik. Az Üzemeltető nem köteles a törlésről a Felhasználót értesíteni, és a Felhasználó az Üzemeltető döntését nem kérdőjelezheti meg, semmilyen módon nem támadhatja meg, és az Üzemeltetővel szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthet követelést a nyilatkozat törléséhez kapcsolódóan.

5.8. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó az ÁSZF-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja-e a Kezdheted.hu weboldalt. Amennyiben a Felhasználó a használati feltételeket megszegi az Üzemeltető jogosult – egyidejű e-mailben történő értesítés mellett – a Felhasználó Regisztrációját törölni. A Regisztráció törlésével kapcsolatosan a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet az Üzemeltetővel szemben.

5.9. A Felhasználó Regisztrációjának törlését követően a Felhasználó ismételt regisztráció esetében köteles az Üzemeltető figyelmét felhívni a korábbi törlésre. Az Üzemeltető megtagadhatja az ismételt regisztrációt.

vissza a tetejére

6. Kapcsolattartás

6.1. Üzemeltető a Felhasználókkal az Felhasználó által megadott e-mail címen keresztül tartja a kapcsolatot, illetve a közérdekű közleményeket a Kezdheted.hu oldalon jeleníti meg.

6.2. A transzparencia teljeskörű biztosítása érdekében az Üzemeltető és a Projektkiíró, illetve az Üzemeltető a Kurátorral való együttműködésről jogosult a Kezdheted.hu weblapon a nyilvánosságot is tájékoztatni.

6.3. A kapcsolattartásra jogosult az Üzemeltető részéről:

6.3.1. Informatikai jellegű kérdések (Helpdesk): E-mail: help@kezdheted.hu

6.3.2. Szerződések előkészítése, szerződéses nyilatkozatok:

Tel.: Postázási cím:
Fax:
E-mail:

vissza a tetejére

7. Záró rendelkezések

7.1. Üzemeltető jogosult jelen ÁSZF tartalmát egyoldalú nyilatkozattal a regisztrált Felhasználók egyidejű e-mailben történő értesítése mellett, illetve a Kezdheted.hu oldalon történő közzététellel, leghamarabb a közzétételt követő 8. (nyolcadik) napon történő hatálybalépéssel módosítani.

7.2. Jelen ÁSZF rendelkezéseire a magyar jog szabályai az irányadók. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. – különösen a Megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezések – és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

7.3. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi szerződésminták és feltételek:

7.3.1. 1. számú Melléklet - Projektkiírási szerződés (Projektkiíró és Üzemeltető)

7.3.2. 2. számú Melléklet - KK Projekt kifizetési szerződés (Projektkiíró és Üzemeltető és Támogatásgyűjtő)

7.3.3. 3. számú Melléklet - Támogatási feltételek (Támogató és Üzemeltető)

7.3.4. 4. számú Melléklet - Együttműködési keretmegállapodás kurátori tevékenység ellátására (Kurátor és Üzemeltető)

vissza a tetejére